Home Tags Ramen

Tag : ramen

ไม่ไปจะตกเทรนด์ !!! 10 ร้าน ช็อป ชิม ต้องไปในสถานีโตเกียว

สถานีโตเกียวเป็นสถานีที่ผู้คนมากมายต้องเดินทางผ่านอยู่แล้ว เพราะถ้านั่งรถไฟ NEX จากสนามบินนาริตะก็จะวิ่งตรงมาถึงที่นี่หรือนั่งมาจากฮาเนดะ ก็สะดวกสบาย ...

เรื่องน่าสนใจ